Brennolzkuli

(Buchen) Holz aus dem Bucheggberg

Der Brennholzkuli

Brennholz

CHF 200.00Buchenholz 33 cm, ca. 1 Ster
Scheiter 33 cm, geliefert
CHF 360.00Buchenholz 33 cm, ca. 2 Ster
Scheiter 33 cm geliefert
CHF 540.00Buchenholz 33 cm, ca. 3 Ster
Scheiter 33 cm geliefert
CHF 720.00Buchenholz 33 cm, ca. 4Ster
Scheiter 33 cm geliefert
CHF 220.00Buchenholz 25 cm, ca.1 Ster
Scheiter 25 cm, geliefert
CHF 400.00Buchenholz 25 cm, ca. 2 Ster
Scheiter 25 cm, geliefert
CHF 175.00Buchenholz 50 cm, ca. 1 Ster
Scheiter 50 cm, geliefert
CHF 310.00Buchenholz 50 cm, ca. 2 Ster
Scheiter 50 cm, geliefert
CHF 240.00Buchenholz 33 cm, 22 Bündel
Scheiter gebündelt geliefert
CHF 440.00Buchenholz 33 cm, 44 Bündel
Scheiter gebündelt geliefert
CHF 300.00Buchenholz 25 cm, 31 Bündel
Scheiter gebündelt geliefert
CHF 558.00Buchenholz 25 cm 62 Bündel
Scheiter gebündelt geliefert